กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ103,647.2755,168.0046.8 %5.05,248.361,386.7673.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,785.403,384.84-89.6 %0.02,717.211.8599.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,413.435,092.00-49.2 %0.0380.32231.0039.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,887.083,903.00-0.4 %0.0532.3177.9085.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,754.9511,534.16-207.2 %0.02,476.08515.2079.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,549.469,725.59-75.3 %0.02,788.40499.2982.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,875.426,651.223.3 %1.51,091.7992.2091.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,232.305,139.60-59.0 %0.02,624.35526.2879.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,669.415,755.25-115.6 %0.02,753.25356.7987.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,931.666,573.00-67.2 %0.0881.59148.5083.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,770.454,513.09-19.7 %0.03,458.97267.1892.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,193.676,951.003.4 %1.5861.78318.6563.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,847.8713,879.2412.4 %5.02,114.26789.3662.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,952.6413,999.00-40.7 %0.01,748.64592.2666.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,301.2828,539.19-99.6 %0.02,064.83345.4383.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,826.2413,055.7030.7 %5.01,458.89452.4769.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,793.6716,710.3419.6 %5.01,508.16460.7469.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,730.3123,795.00-14.8 %0.01,163.51737.1036.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,306.5122,312.00-4.7 %0.01,202.36423.2364.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,483.5121,849.00-12.1 %0.01,052.35427.8359.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี27,037.4721,761.0019.5 %5.01,221.15533.9056.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,620.802,112.93-30.4 %0.0638.08389.5039.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,055.6617,739.0015.8 %5.01,192.74295.7075.2 %5.0
รวม 340,666 320,143 6.02 % 41,179 9,869 76.03 %