กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์479,966.88258,856.0046.1 %5.06,477.14981.1184.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย271,528.63239,000.0012.0 %5.01,313.412,115.85-61.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,042.972,656.0073.6 %5.043.6861.75-41.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย279,145.09231,000.0017.2 %5.01,642.20875.6446.7 %5.0
สำนักข่าว17,931.3947,000.00-162.1 %0.05,575.521,033.9881.5 %5.0
รวม 1,058,615 778,512 26.46 % 15,052 5,068 66.33 %