กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 135,446.02107,005.0021.0 %5.06,008.14662.0589.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี4,945.022,962.3840.1 %5.01,937.461,609.8616.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,394.326,016.085.9 %2.52,223.02570.0074.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,250.884,589.2912.6 %5.02,149.221,332.8538.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,088.914,820.005.3 %2.51,762.56557.2568.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,397.685,859.608.4 %4.01,945.001,756.559.7 %4.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,686.984,924.5013.4 %5.02,207.52109.2595.1 %5.0
รวม 169,210 136,177 19.52 % 18,233 6,598 63.81 %