กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง433,764.09344,750.0020.5 %5.011,182.788,159.7227.0 %5.0
รวม 433,764 344,750 20.52 % 11,183 8,160 27.03 %