กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 348,959.50139,233.0060.1 %5.07,630.882,383.5068.8 %5.0
รวม 348,960 139,233 60.10 % 7,631 2,384 68.77 %