กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์662,248.38961,000.00-45.1 %0.08,023.581,784.5377.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย29,789.7313,244.8055.5 %5.012,633.39114.0099.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,195.2010,281.2059.2 %5.01,036.83262.5274.7 %5.0
รวม 717,233 984,526 -37.27 % 21,694 2,161 90.04 %