กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 162,852.8097,707.0040.0 %5.05,532.891,526.9572.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์154,103.7782,953.5946.2 %5.03,786.08459.8887.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์60,760.9248,534.0020.1 %5.01,710.84977.5042.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์138,156.63114,530.0017.1 %5.03,945.432,217.8443.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์137,864.5559,899.0056.6 %5.02,734.811,483.7045.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์73,372.4242,479.0042.1 %5.03,346.45743.2077.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์159,462.8492,281.0042.1 %5.01,636.42770.7052.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์85,096.3854,210.0136.3 %5.02,403.191,546.4435.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์212,597.34115,672.0045.6 %5.06,021.31747.3587.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์106,524.2253,488.0049.8 %5.01,467.18758.1148.3 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา589,025.25408,410.0030.7 %5.05,016.341,476.9770.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง245,184.30125,164.0049.0 %5.06,135.52858.4186.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์271,740.97121,847.7955.2 %5.05,281.542,021.8061.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์211,504.61102,997.8051.3 %5.02,442.471,489.6439.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา350,008.63346,215.001.1 %0.55,078.511,374.4572.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์114,786.4780,434.0029.9 %5.04,853.62312.5093.6 %5.0
สถาบันราชานุกูล172,219.3880,276.0053.4 %5.02,223.11783.6364.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,814.6810,937.0054.1 %5.01,991.4896.4895.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,148.29141.0187.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,342.6613,254.0023.6 %5.02,939.03207.3292.9 %5.0
รวม 3,286,419 2,051,289 37.58 % 69,695 19,994 71.31 %