สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 249,459.39328,607.00-31.7 %0.058,951.2015,031.2974.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60492.6883.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 122,252.93133,543.00-9.2 %0.029,392.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 79,174.08105,662.00-33.5 %0.029,857.112,444.1291.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,956.4294,798.00-66.4 %0.06,596.0018,807.42-185.1 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 27,529.6027,266.001.0 %0.55,413.664,849.7110.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,223.1721,642.0047.5 %5.07,978.606,728.3815.7 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 89,933.9590,000.00-0.1 %0.010,610.592,296.8578.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 921,181.8180,666.8091.2 %5.021,002.999,391.1555.3 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,691.686,925.0058.5 %5.02,350.83474.7279.8 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,855.8425,170.00-20.7 %0.02,840.36358.5487.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,659.6840,089.0030.5 %5.011,288.339,932.0612.0 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,344,509.302,037,460.0039.1 %5.02,583.173,535.51-36.9 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 394,734.06533,680.00-35.2 %0.01,910.6411,801.34-517.7 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49374.7974.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20919.446.5 %3.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,239.3674.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.371,735.8177.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,504.873,488.0076.0 %5.01,034.591,511.76-46.1 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,971.2032,000.0013.4 %5.09,012.674,331.7251.9 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 59,144.10142,000.00-140.1 %0.07,565.735,376.0028.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 26,930.7816,000.0040.6 %5.04,178.601,826.7456.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,436.931,114.1967.6 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,802.4614,367.002.9 %1.03,201.462,485.3722.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.52973.91-25.4 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,969.1525,968.003.7 %1.54,769.96658.6286.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 96,848.8071,000.0026.7 %5.013,858.954,145.1270.1 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89596.5472.7 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,021.7023,221.0040.5 %5.04,533.64918.3679.7 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,256.31341.0972.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,130.27568.8173.3 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,180.9610,257.0051.6 %5.03,217.682,178.3132.3 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร62,707.52134,100.75-113.9 %0.022,096.354,188.6681.0 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,852.7675,000.00-71.0 %0.08,537.181,039.0487.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.49,489.3131,767.0035.8 %5.012,058.271,436.3788.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,080.3226,675.60-15.6 %0.04,139.581,564.7862.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,464.5115,000.0036.1 %5.02,660.623,903.35-46.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,120.864,400.2072.7 %5.01,654.512,827.01-70.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,095.7613,816.0019.2 %5.01,444.033,420.07-136.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 517,061.148,633.7949.4 %5.01,948.831,734.9711.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,092.799,429.3953.1 %5.02,565.062,348.288.5 %4.0
กองบังคับการตำรวจจราจร89,558.30130,000.00-45.2 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,386.8230,740.00-8.3 %0.05,818.428,448.25-45.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,116.2214,229.0021.5 %5.02,231.233,060.66-37.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,501.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,961.223,136.00-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.436,151.65-78.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 628,261.1227,936.001.2 %0.54,978.995,822.17-16.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,341.0218,142.4218.8 %5.04,524.655,151.32-13.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,762.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,788.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,402.7237,524.00-60.3 %0.03,026.318,968.78-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,927.5590,542.8319.1 %5.048,095.87210,243.84-337.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,219.5535,405.792.2 %1.010,596.75224,756.86-2,021.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ86,631.3912,158.7086.0 %5.010,411.109,364.6910.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,799.7361,667.3037.6 %5.029,168.2714,887.4449.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,907.3612,611.0053.1 %5.07,410.395,847.1521.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 322,947.3652,609.00-129.3 %0.03,217.687,606.57-136.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 12,345.790.00100.0 %5.02,081.671,587.6123.7 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,889.44194,313.00-550.1 %0.05,128.5012,273.67-139.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,118.6932,005.00-22.5 %0.06,314.073,107.6950.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,440.0019,305.0017.6 %5.04,676.264,988.17-6.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,807.5219,696.3517.3 %5.05,405.076,389.78-18.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,991.5533,917.0017.3 %5.021,550.662,153.1890.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 67,433.0930,596.7454.6 %5.012,679.417,955.2237.3 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,610.5615,163.3038.4 %5.04,418.412,272.9048.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,267.7814,807.0056.8 %5.02,148.70444.5479.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,664.8968,182.91-24.7 %0.02,437.7227,707.69-1,036.6 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ88,864.64143,799.88-61.8 %0.036,083.940.00100.0 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,777.00-17.4 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,749.7648,838.005.6 %2.59,882.567,671.1122.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,370.1819,000.0025.1 %5.05,937.9510,849.04-82.7 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,596.038,836.0035.0 %5.02,063.94802.4061.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,845.451,410.8923.5 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98675.7359.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,667.862,248.3538.7 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง45,599.7151,885.00-13.8 %0.0365,690.161,443.6499.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58888.7847.1 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.152,773.8914.5 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21950.2545.4 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,895.0054.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,587.1718,419.00-4.7 %0.03,422.684,659.75-36.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54627.2975.5 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,232.7419,000.0039.2 %5.03,911.781,723.7555.9 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,369.605,306.5079.1 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 161,579.8347,904.0022.2 %5.02,378.054,537.75-90.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 243,394.6544,513.42-2.6 %0.03,808.362,554.8532.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 329,862.8730,756.21-3.0 %0.080,259.554,137.2594.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 431,340.0515,129.4651.7 %5.05,061.063,415.0032.5 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,706.9828,228.0049.3 %5.06,077.0918,257.13-200.4 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,817.571,498.0095.7 %5.06,978.683,380.2151.6 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,995.8118,934.3760.5 %5.011,433.358,967.7221.6 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี111,387.6824,683.5277.8 %5.03,756.13308.8491.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,808.3510,143.00-3.4 %0.0295.3758.5080.2 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,456.7074,558.00-93.9 %0.03,053.05709.9276.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1119,361.9235,144.0070.6 %5.049,573.19502.4699.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,534.5830,670.00-57.0 %0.079,872.11873.2598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,467.5625,406.01-37.6 %0.031,109.802,904.3790.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 353,936.6418,684.0065.4 %5.028,000.761,206.0095.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4145,935.5015,859.0089.1 %5.069,683.27575.2799.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 520,760.358,781.1257.7 %5.07,169.511,092.5084.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 51,675.7814,160.0072.6 %5.021,376.88197.4399.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,848.8410,594.20-7.6 %0.044,884.16701.9698.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,966.0723,057.78-15.5 %0.0129,517.362,048.0598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,874.9012,780.00-17.5 %0.06,396.55667.6789.6 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,876.5654,300.00-11.1 %0.02,657.111,299.3951.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,986.37464.0094.8 %5.0846.64146.0082.8 %5.0
รวม 8,242,169 5,995,518 27.26 % 1,559,670 906,478 41.88 %