กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ100,539.7846,152.0054.1 %5.05,217.101,391.2873.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,652.912,869.20-73.6 %0.02,717.211.8599.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,181.855,231.00-64.4 %0.0380.32152.9259.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,794.854,135.00-9.0 %0.0532.31163.4069.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,685.4111,418.90-209.8 %0.02,476.08514.7079.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,158.657,893.88-53.0 %0.02,788.40438.4684.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,284.815,369.2814.6 %5.01,204.80199.5383.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,194.855,323.36-66.6 %0.02,625.20457.7182.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,273.324,860.91-113.8 %0.02,750.27271.3090.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,838.376,295.00-64.0 %0.0881.5973.5391.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,539.884,345.23-22.8 %0.03,458.97430.8687.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,079.107,034.000.6 %0.5864.43343.3560.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,523.3414,366.547.5 %3.52,114.26410.0080.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,581.5313,179.00-37.5 %0.01,748.64581.1366.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,731.1329,757.20-116.7 %0.02,064.83348.9083.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,348.4512,388.1032.5 %5.01,458.46362.8275.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,455.6215,598.4023.7 %5.01,510.29312.3479.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,248.0022,521.00-11.2 %0.01,163.51606.5047.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,894.1423,724.00-13.5 %0.01,203.64458.3361.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,965.0724,496.00-29.2 %0.01,049.71506.0051.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,364.8321,478.0018.5 %5.01,220.72380.0068.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,588.041,302.0318.0 %5.0676.11427.5036.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,275.4016,352.0019.4 %5.01,179.50333.0571.8 %5.0
รวม 330,199 306,090 7.30 % 41,286 9,165 77.80 %