สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี593,433.75315,890.0046.8 %5.07,702.801,908.9675.2 %5.0
รวม 593,434 315,890 46.77 % 7,703 1,909 75.22 %