กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 96,908.4135,000.0063.9 %5.05,992.512,286.5461.8 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)28,192.8669,012.00-144.8 %0.02,215.81940.0357.6 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร17,806.375,127.1971.2 %5.01,139.68696.6638.9 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก10,041.786,115.1039.1 %5.0716.3545.1393.7 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา13,988.746,087.2256.5 %5.0906.10430.6452.5 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง13,284.168,357.4037.1 %5.01,420.521,140.8419.7 %5.0
รวม 180,222 129,699 28.03 % 12,391 5,540 55.29 %