กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 129,332.1399,581.0023.0 %5.06,008.14549.0390.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี4,354.772,368.9445.6 %5.01,937.46901.3153.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,613.445,923.33-5.5 %0.02,223.02570.0074.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี4,441.233,775.5515.0 %5.02,149.22898.7058.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา4,694.754,084.0013.0 %5.01,762.56513.8470.8 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร5,495.974,822.4412.3 %5.01,945.001,538.0520.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,194.852,901.5044.1 %5.02,207.5271.2596.8 %5.0
รวม 159,127 123,457 22.42 % 18,233 5,042 72.35 %