กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 328,729.63125,192.0061.9 %5.07,630.882,052.2073.1 %5.0
รวม 328,730 125,192 61.92 % 7,631 2,052 73.11 %