กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก568,477.81939,006.00-65.2 %0.018,911.9032,216.60-70.4 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)271,596.72250,420.007.8 %3.59,231.7429,404.40-218.5 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)660,067.25335,049.4749.2 %5.023,605.0219,867.2515.8 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )328,597.94107,257.0067.4 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)123,962.84112,181.009.5 %4.56,433.374,142.8035.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)116,889.3954,871.0053.1 %5.05,642.322,933.1048.0 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)25,031.3124,761.001.1 %0.51,477.72272.2581.6 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)108,070.7779,756.0026.2 %5.06,242.641,795.5571.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)488,050.56290,829.7540.4 %5.011,566.2627,038.65-133.8 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,623,567.60180,182.0088.9 %5.09,738.263,265.1566.5 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)121,958.0757,988.0052.5 %5.06,767.927,590.75-12.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)353,701.00315,521.0010.8 %5.013,849.425,241.2562.2 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)143,909.1482,411.0042.7 %5.06,642.866,086.208.4 %4.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,117,475.30861,781.7522.9 %5.030,130.3828,684.954.8 %2.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)126,912.8790,497.0028.7 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)285,405.38245,871.0013.9 %5.05,829.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,450,837.501,060,610.0026.9 %5.035,386.5622,722.5035.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,394,424.002,675,647.0050.4 %5.0110,610.684,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)299,284.22128,140.0057.2 %5.013,499.646,648.8550.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)709,225.06475,283.0033.0 %5.014,263.439,054.2036.5 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39751,931.44465,690.5038.1 %5.016,950.124,017.6076.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)501,231.06593,987.94-18.5 %0.022,296.2826,843.30-20.4 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)771,731.56364,062.2852.8 %5.016,351.548,503.6548.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)104,131.0126,965.0074.1 %5.05,314.021,179.5077.8 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)92,339.7411,806.0087.2 %5.05,185.83513.0090.1 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)81,022.8542,659.0047.3 %5.05,142.062,649.2548.5 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)806,888.81596,261.0026.1 %5.016,947.2514,868.7512.3 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)366,316.59222,758.0039.2 %5.07,251.016,527.0010.0 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,261,095.30695,206.0644.9 %5.025,366.3022,184.0512.5 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.314,259.13256,251.0018.5 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,216,174.301,039,655.0014.5 %5.07,899.3310,123.90-28.2 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,060,637.50588,371.1344.5 %5.03,807.584,213.40-10.7 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.97,009.7129,262.0169.8 %5.02,439.741,081.0055.7 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.80,857.3828,191.0065.1 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.31,148.3626,012.0016.5 %5.01,310.87836.5036.2 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)601,270.38342,204.8143.1 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,617,940.80834,579.0048.4 %5.061,554.7817,074.1572.3 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)192,595.8680,730.9958.1 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)792,702.25149,652.5281.1 %5.016,702.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท191,279.66180,059.005.9 %2.57,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1655,124.56269,121.4458.9 %5.014,219.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.120,580.7267,530.0144.0 %5.03,451.033,355.502.8 %1.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.26,526.7316,404.0538.2 %5.06,123.696,018.401.7 %0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.140,391.1667,802.0051.7 %5.04,142.522,553.2038.4 %5.0
บชร.12,682,511.50147,041.8094.5 %5.059,389.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2387,363.72288,619.4725.5 %5.08,298.727,063.3014.9 %5.0
บชร.3746,079.00482,073.4735.4 %5.015,830.0421,865.90-38.1 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)56,977.8423,927.5158.0 %5.01,535.381,305.0015.0 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.46,300.249,691.5679.1 %5.01,236.441,375.00-11.2 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.36,074.184,902.0086.4 %5.01,146.52900.0021.5 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)925,397.50456,952.0050.6 %5.015,503.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)160,238.6655,235.0065.5 %5.06,652.276,003.359.8 %4.5
พล.ร.11751,899.00117,424.0084.4 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)560,733.81190,378.0066.0 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.518,260.78337,188.0034.9 %5.08,502.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.105,151.9645,605.0056.6 %5.03,002.44736.5075.5 %5.0
พัน.สท.36,579.5724,163.2433.9 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)839,797.81286,278.0065.9 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)347,501.5981,776.0076.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31631,178.25372,638.0041.0 %5.013,324.161,240.9090.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)623,557.88320,657.6948.6 %5.015,610.444,363.8072.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36569,963.81563,530.811.1 %0.511,697.4215,065.10-28.8 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )348,654.66130,744.0062.5 %5.09,070.769,055.450.2 %0.5
มทบ.11 และ นขต.461,732.00338,863.0026.6 %5.09,660.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)449,344.00262,489.9141.6 %5.09,421.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15221,546.23186,287.5315.9 %5.04,429.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)295,497.9171,251.2575.9 %5.05,529.282,408.3056.4 %5.0
มทบ.22818,868.63336,865.1358.9 %5.019,843.1210,665.0046.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)550,181.50122,667.0077.7 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)297,165.0087,873.5170.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )292,194.9796,594.0066.9 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)386,909.5683,400.0078.4 %5.09,554.056,692.9029.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)233,630.6983,602.4064.2 %5.05,639.033,973.6029.5 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)302,802.84116,244.6661.6 %5.07,656.882,612.6565.9 %5.0
มทบ.310509,582.3861,702.6187.9 %5.011,955.926,650.0044.4 %5.0
มทบ.32275,123.22134,844.0051.0 %5.06,979.9313,910.60-99.3 %0.0
มทบ.34262,043.52135,134.0248.4 %5.08,129.095,592.4031.2 %5.0
มทบ.35338,809.38190,455.1643.8 %5.08,288.198,375.55-1.1 %0.0
มทบ.37229,132.9486,501.0062.2 %5.06,290.342,962.7052.9 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.254,255.3033,616.9986.8 %5.05,410.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)102,219.5736,665.0864.1 %5.02,364.001,114.1052.9 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)210,942.3468,404.2167.6 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)312,655.9788,005.5371.9 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.874,961.81399,221.6354.4 %5.019,261.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)130,789.7937,649.0071.2 %5.08,377.653,156.7062.3 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)251,756.08102,234.0059.4 %5.05,806.756,366.40-9.6 %0.0
รพ.ของ ทภ.1376,880.00334,245.2211.3 %5.01,201.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.116,529.0247,771.0059.0 %5.0549.62273.0050.3 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.41,831.5628,257.5832.4 %5.02,530.451,338.8547.1 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.83,857.91168,159.00-100.5 %0.02,228.693,866.00-73.5 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,170.1438,060.0022.6 %5.02,777.472,700.002.8 %1.0
รร.ส.สส.69,616.1045,222.0035.0 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,313,124.002,682,442.00-104.3 %0.07,646.3012,572.00-64.4 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)399,343.75268,696.2532.7 %5.03,242.963,266.00-0.7 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)107,064.8651,363.0152.0 %5.04,491.223,744.4016.6 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก74,492.61101,124.00-35.8 %0.02,142.59502.4576.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)211,570.22189,956.0010.2 %5.06,111.991,786.6070.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.137,952.1965,564.0052.5 %5.08,390.556,525.5022.2 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 849,947.00278,047.6667.3 %5.036,718.6911,612.2568.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)575,069.88322,270.7244.0 %5.026,317.3913,767.7547.7 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)72,626.7229,400.0059.5 %5.07,514.151,899.7574.7 %5.0
รวม 49,108,076 27,113,260 44.79 % 969,360 616,503 36.40 %