กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 127,359.1171,310.3044.0 %5.05,898.711,277.2278.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่110,025.8262,240.0043.4 %5.05,616.751,834.9567.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน27,573.1321,751.0121.1 %5.02,821.45383.7086.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น105,625.3941,646.0060.6 %5.03,374.05433.5487.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี112,790.5622,321.0080.2 %5.01,331.65589.0055.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา91,966.0145,305.9950.7 %5.02,941.14425.4885.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี44,825.9620,208.0054.9 %5.02,178.69237.9089.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี721,629.31752,000.00-4.2 %0.04,866.772,796.2342.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่78,174.6644,820.0042.7 %5.04,293.29333.2592.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี137,906.63184,800.00-34.0 %0.02,090.82905.2456.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี151,871.30183,219.00-20.6 %0.01,618.291,148.2529.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี149,627.20298,457.00-99.5 %0.02,072.202,129.25-2.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง108,431.10108,708.00-0.3 %0.02,685.281,307.7051.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี158,798.5956,379.0764.5 %5.02,731.64718.1073.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี132,860.83132,715.000.1 %0.52,636.13818.1269.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี120,273.06173,851.98-44.5 %0.04,021.90925.9877.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,181,860.302,036,215.00-72.3 %0.09,652.751,174.5087.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,038.4122,141.0043.3 %5.01,607.28140.4091.3 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน809,671.00689,000.0014.9 %5.05,480.161,706.4568.9 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์175,435.88246,647.00-40.6 %0.01,705.871,686.831.1 %0.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี20,014.6023,201.00-15.9 %0.01,369.99320.5876.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา275,019.50447,505.00-62.7 %0.01,976.58501.4974.6 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา64,763.3646,000.0029.0 %5.0425.54215.1049.5 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ315,313.03307,021.002.6 %1.04,328.26735.1783.0 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง120,230.18150,732.13-25.4 %0.0513.59488.304.9 %2.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,618,362.80793,000.0069.7 %5.04,612.67770.8083.3 %5.0
รวม 7,999,448 6,981,195 12.73 % 82,851 24,004 71.03 %