สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 238,156.30300,778.00-26.3 %0.058,951.2015,525.6573.7 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60406.4986.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 116,033.87123,654.00-6.6 %0.029,392.8214,373.2451.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 73,887.43126,202.00-70.8 %0.029,857.115,675.8881.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 53,858.3883,333.00-54.7 %0.06,322.8919,200.53-203.7 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 25,510.8023,503.007.9 %3.55,495.605,058.458.0 %4.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)39,786.4219,127.0051.9 %5.07,963.136,206.2722.1 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 84,595.6526,000.0069.3 %5.09,955.131,654.8783.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 878,508.3178,195.5091.1 %5.020,921.067,428.5064.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,117.286,063.0057.1 %5.02,178.77511.2276.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 18,201.6119,517.00-7.2 %0.02,840.36431.4184.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 155,056.9936,693.0033.4 %5.011,288.3310,115.8310.4 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,189,421.501,914,183.0040.0 %5.02,605.343,480.24-33.6 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 365,414.31440,576.00-20.6 %0.01,910.6411,024.37-477.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,477.16398.6073.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,060.00-7.8 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,158.9876.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.371,749.0577.2 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,268.812,932.0077.9 %5.01,026.121,556.74-51.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,083.9726,000.0027.9 %5.09,012.674,544.0549.6 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 55,308.09135,000.00-144.1 %0.07,565.735,178.8031.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 25,715.1613,000.0049.4 %5.04,178.601,618.3361.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,436.931,270.6563.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 13,199.5713,106.000.7 %0.53,201.462,237.5730.1 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,113.98-43.5 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,243.6823,463.0010.6 %5.04,769.96535.6588.8 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 92,103.1564,000.0030.5 %5.013,858.954,109.2670.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,157.58697.9867.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 36,712.2617,880.0051.3 %5.04,533.641,157.2274.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,256.31391.2068.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,130.27476.2977.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,223.329,167.0054.7 %5.03,217.682,712.4515.7 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร59,876.97122,949.49-105.3 %0.022,096.354,508.7579.6 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร41,570.5870,001.00-68.4 %0.08,509.871,123.6386.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.47,255.4227,543.0041.7 %5.012,058.271,328.8389.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,490.3626,675.60-18.6 %0.04,139.581,872.6354.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 220,537.4315,000.0027.0 %5.02,660.623,962.18-48.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,393.194,400.2071.4 %5.01,654.512,683.67-62.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 415,671.1111,560.0026.2 %5.01,444.033,399.45-135.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 514,577.145,101.0265.0 %5.01,948.831,331.4931.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,338.259,265.2852.1 %5.02,565.062,515.731.9 %0.5
กองบังคับการตำรวจจราจร96,167.74109,000.00-13.3 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง26,522.0131,491.00-18.7 %0.05,818.4210,778.10-85.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,297.7812,882.0025.5 %5.02,231.233,438.59-54.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 416,945.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,961.223,136.00-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.436,277.14-82.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 626,907.7725,546.005.1 %2.54,978.995,606.77-12.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,332.581,784.7491.6 %5.04,524.655,185.79-14.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,136.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,788.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,192.1627,439.00-23.6 %0.03,026.318,862.87-192.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ107,031.8393,024.6913.1 %5.048,095.87212,459.55-341.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)32,716.4129,284.2110.5 %5.010,596.756,433.3439.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ87,005.2914,997.9382.8 %5.010,411.109,669.167.1 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,807.1551,738.8045.4 %5.029,168.2720,661.7929.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 224,835.776,209.0075.0 %5.07,410.396,122.0017.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 321,909.9846,951.00-114.3 %0.03,217.6812,557.06-290.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 11,252.450.00100.0 %5.01,945.111,570.0319.3 %5.0
กองบังคับการปราบปราม28,540.26154,922.00-442.8 %0.05,128.5013,418.00-161.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค25,017.5831,260.00-25.0 %0.06,835.492,732.7160.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,459.8016,624.0026.0 %5.04,676.266,904.80-47.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี22,343.6018,375.9417.8 %5.05,405.075,911.54-9.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,331.2930,165.0023.3 %5.021,550.661,921.3891.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 62,803.0327,327.2356.5 %5.012,679.417,954.6637.3 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ23,499.5414,080.3040.1 %5.04,418.412,330.5547.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,918.7814,755.0056.5 %5.02,339.53512.6578.1 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.50,956.1349,028.763.8 %1.52,437.7227,548.92-1,030.1 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ84,853.39136,617.23-61.0 %0.036,083.940.00100.0 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,989.50-19.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.50,351.1644,121.0012.4 %5.09,882.567,070.1728.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว23,290.7316,000.0031.3 %5.05,937.9510,762.47-81.2 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)12,981.868,039.0038.1 %5.02,063.94816.3260.4 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,818.141,716.625.6 %2.5
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,584.04601.1562.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,323.7236.3 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง44,522.6846,614.00-4.7 %0.0393,423.531,555.4799.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58930.2044.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.152,751.2915.2 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.211,052.9539.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,768.0157.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.16,483.3516,187.001.8 %0.53,422.685,070.19-48.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54546.3378.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.27,075.0317,000.0037.2 %5.04,182.891,706.5059.2 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,224.444,436.2081.7 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 161,917.3740,272.0035.0 %5.02,384.523,919.55-64.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 237,365.1024,094.2235.5 %5.03,808.362,313.4539.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 322,186.3226,211.61-18.1 %0.080,261.404,172.6594.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,245.4813,703.9057.5 %5.05,061.063,451.0031.8 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.52,878.8621,370.0059.6 %5.06,077.0917,798.52-192.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.32,623.621,508.0095.4 %5.06,978.683,696.0347.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,439.757,366.0083.8 %5.011,433.358,721.4923.7 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี33,063.9317,876.4145.9 %5.03,752.82518.5586.2 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า8,624.648,707.00-1.0 %0.0295.3758.5080.2 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,725.3975,089.00-104.5 %0.03,053.05798.5973.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1109,770.0732,320.0070.6 %5.047,995.07724.0398.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,875.4931,266.00-57.3 %0.086,299.07973.5098.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 217,216.9622,368.92-29.9 %0.029,287.432,653.8590.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 351,770.6715,168.0070.7 %5.029,375.72670.0097.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4147,365.4714,191.0090.4 %5.076,208.95578.4699.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 518,021.624,955.8472.5 %5.07,707.991,177.2284.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 47,960.5610,400.0078.3 %5.021,928.10269.1398.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,208.248,666.405.9 %2.546,260.39883.6398.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,349.9120,219.96-10.2 %0.0109,782.332,161.6298.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,739.4311,568.00-7.7 %0.06,713.08684.0789.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน44,063.9655,080.00-25.0 %0.02,657.111,230.3453.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,580.73523.0093.9 %5.0846.64111.7186.8 %5.0
รวม 7,765,490 5,353,695 31.06 % 1,610,363 721,318 55.21 %