สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 226,627.6994,246.0058.4 %5.06,130.081,128.6481.6 %5.0
รวม 226,628 94,246 58.41 % 6,130 1,129 81.59 %