กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว127,649.2564,462.0049.5 %5.05,836.181,042.0282.1 %5.0
รวม 127,649 64,462 49.50 % 5,836 1,042 82.15 %