กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ85,276.2842,007.0050.7 %5.05,217.101,653.0668.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,551.972,387.19-53.8 %0.02,717.21159.5894.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,730.512,394.0012.3 %5.0380.32194.3148.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,623.552,570.0029.1 %5.0532.31124.2576.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,615.8810,649.31-194.5 %0.02,476.08489.9280.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,728.776,201.70-31.1 %0.02,788.40503.7481.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,591.564,924.5611.9 %5.01,269.37231.9081.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,957.654,620.64-56.2 %0.02,620.76304.0788.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,134.434,570.42-114.1 %0.02,750.27263.5790.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,665.115,476.00-49.4 %0.0881.59181.2079.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,024.493,116.65-3.0 %0.03,458.97475.2586.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)5,580.485,108.008.5 %4.0806.18540.0033.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,789.8512,908.9812.7 %5.02,116.48455.0078.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี8,759.5411,295.00-28.9 %0.01,746.94955.0745.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง12,970.9323,164.84-78.6 %0.02,064.83408.5380.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี17,609.2311,417.4035.2 %5.01,459.74429.1170.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,502.6013,366.0231.5 %5.01,509.86462.1969.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,334.0317,647.008.7 %4.01,163.51856.0026.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,891.6721,198.00-6.6 %0.01,202.79534.0755.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,192.2716,503.009.3 %4.51,052.78646.6638.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี25,085.7419,132.0023.7 %5.01,219.44399.0067.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,573.221,171.4725.5 %5.0714.14247.0065.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,360.1913,736.0029.1 %5.01,179.50289.2475.5 %5.0
รวม 301,550 255,565 15.25 % 41,329 10,803 73.86 %