กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 129,657.09114,586.0011.6 %5.06,095.69524.5691.4 %5.0
รวม 129,657 114,586 11.62 % 6,096 525 91.39 %