กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง427,858.19339,783.0020.6 %5.011,182.783,923.2564.9 %5.0
รวม 427,858 339,783 20.59 % 11,183 3,923 64.92 %