กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 347,803.97139,994.0059.7 %5.07,630.882,014.8073.6 %5.0
รวม 347,804 139,994 59.75 % 7,631 2,015 73.60 %