สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 148,645.1397,651.0034.3 %5.07,236.923,509.7351.5 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,381.013,418.0022.0 %5.0437.3736.0091.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,755.1719,440.00-65.4 %0.04,199.871,281.8269.5 %5.0
รวม 164,781 120,509 26.87 % 11,874 4,828 59.34 %