สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน250,128.53364,747.50-45.8 %0.08,822.14817.5090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร20,242.7513,591.0032.9 %5.01,008.86348.9465.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 144,243.8430,298.0031.5 %5.01,055.19500.5352.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 215,814.0811,736.0025.8 %5.0855.91351.1059.0 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์118,159.2418,964.0084.0 %5.0308.00242.9621.1 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,839.5013,252.0052.4 %5.0297.68290.912.3 %1.0
รวม 476,428 452,589 5.00 % 12,348 2,552 79.33 %