กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก601,991.751,074,495.00-78.5 %0.018,702.4128,430.40-52.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)297,075.09285,692.003.8 %1.59,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)719,564.44417,702.5342.0 %5.023,648.8019,867.2516.0 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )347,716.38127,354.0063.4 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)148,408.25121,551.0018.1 %5.07,224.426,679.457.5 %3.5
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)116,121.6457,853.0050.2 %5.05,642.322,933.1048.0 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)22,871.2017,854.0021.9 %5.0596.92465.0022.1 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)118,145.4092,700.0021.5 %5.06,242.641,805.0571.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)515,563.06323,102.0337.3 %5.011,548.7422,865.15-98.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,721,685.90187,913.0089.1 %5.09,728.884,414.9054.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)132,826.6665,697.0050.5 %5.06,771.057,447.80-10.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)376,133.16360,609.004.1 %2.013,849.425,162.6562.7 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)155,776.0595,698.0038.6 %5.06,620.973,197.3551.7 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,168,720.80940,876.7519.5 %5.028,817.1822,652.5021.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)137,295.88100,000.0027.2 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)301,657.50293,688.002.6 %1.05,822.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,598,821.601,112,533.0030.4 %5.035,308.5021,118.8540.2 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,598,296.502,806,650.3049.9 %5.0110,533.644,108.5096.3 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)313,182.38139,887.0255.3 %5.013,499.646,648.8550.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)750,665.69526,513.0029.9 %5.014,266.678,985.9537.0 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39847,463.75523,879.0038.2 %5.016,950.122,403.7585.8 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)532,463.88554,108.13-4.1 %0.022,231.9124,000.95-8.0 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)837,962.25405,285.3151.6 %5.016,351.543,496.9578.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)117,763.3031,528.0073.2 %5.05,314.021,937.0563.5 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)97,590.7912,599.0087.1 %5.05,204.59243.0095.3 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)89,523.7949,392.0044.8 %5.05,142.062,638.8548.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)823,630.13680,631.0017.4 %5.016,348.3715,254.156.7 %3.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)387,629.56287,671.0025.8 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,373,562.90620,491.3154.8 %5.025,450.3522,193.2512.8 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.340,546.94245,912.9827.8 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.24,201,213.001,227,258.1070.8 %5.07,920.709,945.95-25.6 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,112,164.80645,032.2542.0 %5.03,637.674,304.00-18.3 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.105,896.0930,032.0071.6 %5.02,439.741,071.0056.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.90,060.6628,888.0067.9 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.36,663.5424,841.0032.2 %5.01,324.88836.5036.9 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)645,319.50388,217.8139.8 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,688,135.50884,952.9447.6 %5.061,554.7816,915.3572.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)200,024.2276,180.6561.9 %5.03,765.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)851,131.38176,875.3179.2 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท209,393.25111,858.8046.6 %5.07,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1709,925.88297,690.7858.1 %5.014,219.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.139,505.9445,590.0067.3 %5.03,451.033,355.502.8 %1.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.30,543.9421,554.6429.4 %5.06,144.706,070.501.2 %0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.160,063.9255,693.0065.2 %5.04,181.042,513.5539.9 %5.0
บชร.1303,111.75153,617.2749.3 %5.08,747.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2446,422.53247,721.5044.5 %5.08,613.927,063.3018.0 %5.0
บชร.3840,867.75568,289.5032.4 %5.015,830.0421,865.90-38.1 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)66,353.3725,395.5061.7 %5.01,585.841,305.0017.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.53,494.3011,398.4878.7 %5.01,236.441,375.00-11.2 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.39,204.594,651.9988.1 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,031,523.40453,264.0056.1 %5.016,540.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)174,143.67101,302.0041.8 %5.06,652.272,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11806,983.1399,577.0087.7 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)616,807.19180,044.4870.8 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.555,318.94338,144.4439.1 %5.08,292.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.121,655.6344,269.0163.6 %5.03,002.44736.5075.5 %5.0
พัน.สท.40,743.1021,560.4047.1 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)911,870.00389,943.0057.2 %5.017,636.9416,456.706.7 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)399,626.8475,982.0081.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31729,249.81437,575.0040.0 %5.013,324.16550.0095.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)722,208.75329,077.0054.4 %5.015,627.96264,368.00-1,591.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36634,692.38575,397.139.3 %4.511,609.8713,836.30-19.2 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )405,453.31128,366.0068.3 %5.09,109.289,055.450.6 %0.5
มทบ.11 และ นขต.488,419.78393,685.0019.4 %5.09,657.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)488,966.91274,095.9743.9 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15240,251.61186,488.4822.4 %5.04,433.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)321,904.0966,495.2779.3 %5.05,529.282,397.0056.6 %5.0
มทบ.22895,354.31309,606.8865.4 %5.019,913.1710,665.0046.4 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)597,924.50139,653.0076.6 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)337,926.56103,767.0169.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )319,514.0096,177.0069.9 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)427,551.31131,578.6969.2 %5.09,554.057,005.0026.7 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)263,563.9492,004.0965.1 %5.05,782.623,545.4038.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)334,207.81113,440.5166.1 %5.07,642.872,612.6565.8 %5.0
มทบ.310593,437.7562,618.5889.4 %5.011,955.929,365.4521.7 %5.0
มทบ.32326,164.16148,471.0054.5 %5.06,979.939,839.30-41.0 %0.0
มทบ.34324,245.75134,903.0058.4 %5.08,129.0915,616.20-92.1 %0.0
มทบ.35404,989.13215,220.6646.9 %5.08,964.129,435.50-5.3 %0.0
มทบ.37267,129.8478,940.9670.4 %5.06,290.342,789.4055.7 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.278,858.7848,457.0082.6 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)116,240.8436,135.2868.9 %5.02,364.001,095.6053.7 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)239,564.9267,427.0071.9 %5.05,901.864,539.1523.1 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)340,617.0694,927.7472.1 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.954,821.06412,964.8156.7 %5.019,355.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)142,139.3135,732.0074.9 %5.08,410.201,972.3076.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)273,762.34106,272.0061.2 %5.05,807.636,390.90-10.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.1380,166.78321,140.8115.5 %5.01,184.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.122,938.0556,757.0053.8 %5.0544.38384.5029.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,422.5430,497.0232.9 %5.02,575.291,366.4046.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.90,684.72148,074.59-63.3 %0.02,273.533,866.00-70.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,030.9541,677.0019.9 %5.02,777.471,728.0037.8 %5.0
รร.ส.สส.74,485.8065,566.0012.0 %5.03,364.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,421,563.602,762,977.00-94.4 %0.07,106.5614,632.15-105.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)467,278.50327,913.5029.8 %5.03,303.862,366.0028.4 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)116,695.0864,640.6644.6 %5.04,520.103,744.4017.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,531.92118,264.00-48.7 %0.02,277.10502.4577.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)224,822.94224,881.00-0.0 %0.06,156.822,805.5054.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.148,997.1666,273.0055.5 %5.08,292.491,153.5086.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 953,261.44376,277.0360.5 %5.038,156.2611,444.7570.0 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)633,284.50311,480.6350.8 %5.026,503.6215,425.3541.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,859.6127,620.0065.0 %5.07,514.151,807.9575.9 %5.0
รวม 53,538,008 29,053,208 45.73 % 968,404 849,581 12.27 %