กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 138,978.7084,242.1039.4 %5.05,920.60994.2183.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่128,055.4365,680.0048.7 %5.05,741.691,332.5076.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน30,665.4919,818.0135.4 %5.02,786.73465.6883.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น118,155.0045,388.0061.6 %5.03,366.81450.0086.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี116,111.0321,416.0081.6 %5.01,374.60567.1558.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา96,736.8550,926.0047.4 %5.02,862.60578.5979.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี50,991.2721,868.0057.1 %5.02,178.69321.7385.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี806,997.00852,000.00-5.6 %0.04,627.582,555.9144.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่89,298.9942,560.0052.3 %5.04,178.351,044.0075.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี145,433.52180,200.00-23.9 %0.01,936.041,291.5633.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี161,997.55191,414.02-18.2 %0.01,628.02758.7753.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี171,569.27333,273.00-94.2 %0.02,244.462,548.50-13.5 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง130,853.40119,903.008.4 %4.02,671.19549.5479.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี166,650.9418,138.5689.1 %5.02,706.02629.8876.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี150,155.73146,832.002.2 %1.02,535.91994.3460.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี134,812.52176,981.00-31.3 %0.03,905.82785.8479.9 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,242,357.102,102,676.00-69.2 %0.09,182.651,174.5087.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,394.5523,556.0044.4 %5.01,609.52216.0586.6 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน870,137.50715,000.0017.8 %5.05,366.371,544.2971.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์185,313.97258,991.00-39.8 %0.01,711.931,254.0026.7 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,559.1425,995.00-20.6 %0.01,394.59380.0072.8 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา286,157.75496,330.00-73.4 %0.02,001.25441.4177.9 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา87,892.8060,000.0031.7 %5.0429.16106.3575.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ341,245.88304,430.0010.8 %5.04,140.61626.8384.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง95,187.78150,732.13-58.4 %0.0504.14643.97-27.7 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,494,255.00839,000.0066.4 %5.04,350.38856.5780.3 %5.0
รวม 8,303,964 7,347,350 11.52 % 81,356 23,112 71.59 %