กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 530,238.94274,888.0048.2 %5.012,899.327,480.8242.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,138.8035,120.00-246.4 %0.02,956.43495.5283.2 %5.0
รวม 540,378 310,008 42.63 % 15,856 7,976 49.69 %