กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 138,922.92116,401.0016.2 %5.07,118.111,848.3174.0 %5.0
รวม 138,923 116,401 16.21 % 7,118 1,848 74.03 %