สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน125,479.59199,889.00-59.3 %0.07,043.071,343.3780.9 %5.0
รวม 125,480 199,889 -59.30 % 7,043 1,343 80.93 %