กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว140,329.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,826.801,350.7276.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,827 1,351 76.82 %