สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 136,675.59130,422.004.6 %2.06,889.868,959.80-30.0 %0.0
รวม 136,676 130,422 4.58 % 6,890 8,960 -30.04 %