สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี135,981.63117,271.0013.8 %5.06,799.19313.0095.4 %5.0
รวม 135,982 117,271 13.76 % 6,799 313 95.40 %