กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 145,960.22130,869.0010.3 %5.06,008.14703.7788.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,512.446,142.285.7 %2.52,127.621,321.2837.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,644.017,967.40-19.9 %0.02,127.94494.0076.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,188.706,323.61-2.2 %0.02,225.28760.0065.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,365.725,278.001.6 %0.51,762.56409.0976.8 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร8,416.175,670.7032.6 %5.01,945.00604.2068.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,237.234,585.6226.5 %5.02,207.52142.5093.5 %5.0
รวม 185,324 166,837 9.98 % 18,404 4,435 75.90 %