กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 199,611.44156,284.6121.7 %5.06,652.24921.1686.2 %5.0
รวม 199,611 156,285 21.71 % 6,652 921 86.15 %