กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง462,990.16357,042.0022.9 %5.011,182.789,115.0018.5 %5.0
รวม 462,990 357,042 22.88 % 11,183 9,115 18.49 %