กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 360,951.22173,918.0051.8 %5.07,630.881,969.0074.2 %5.0
รวม 360,951 173,918 51.82 % 7,631 1,969 74.20 %