กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ217,446.69372,428.00-71.3 %0.06,583.45897.4786.4 %5.0
รวม 217,447 372,428 -71.27 % 6,583 897 86.37 %