กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์727,557.561,113,000.00-53.0 %0.08,352.992,326.4772.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย32,643.2516,374.4249.8 %5.012,640.88171.0098.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต30,265.0714,298.6952.8 %5.01,033.09660.2836.1 %5.0
รวม 790,466 1,143,673 -44.68 % 22,027 3,158 85.66 %