กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 182,470.34121,000.0033.7 %5.05,526.641,022.5881.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์175,782.8196,727.1045.0 %5.03,876.65515.6986.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์65,781.5346,436.0029.4 %5.01,555.15727.2553.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์157,133.94122,330.9922.1 %5.03,942.001,726.7956.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์157,930.9570,361.0055.4 %5.02,689.821,030.3261.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์82,164.2651,070.0037.8 %5.03,548.75412.3688.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์153,200.92106,802.0030.3 %5.01,632.84569.7765.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์91,579.0068,801.0024.9 %5.02,341.981,558.5533.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์245,480.59162,232.0033.9 %5.06,120.31865.3585.9 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์106,458.6264,606.0039.3 %5.0882.18495.9843.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา634,144.75500,977.0021.0 %5.05,025.481,172.3676.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง278,213.09131,925.8052.6 %5.06,482.801,633.9974.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์296,596.56121,741.1359.0 %5.05,449.361,591.0070.8 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์244,246.20138,816.0243.2 %5.02,390.031,071.7755.2 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา473,892.91350,149.0026.1 %5.08,787.641,330.3484.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์120,585.6766,402.0044.9 %5.04,889.04356.0592.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล176,490.7391,891.0047.9 %5.01,550.61452.1070.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26,463.4519,207.0027.4 %5.01,996.71161.9191.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,147.4435.4996.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,817.8915,628.0017.0 %5.03,029.58131.4095.7 %5.0
รวม 3,687,434 2,347,103 36.35 % 72,865 16,861 76.86 %