สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 261,471.80382,894.00-46.4 %0.058,951.0723,371.2860.4 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60374.7987.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 128,195.78179,415.00-40.0 %0.029,392.8213,118.8855.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 83,022.82142,106.00-71.2 %0.029,857.003,127.5289.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,725.1393,678.00-56.8 %0.06,596.0018,399.79-179.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,332.8940,787.00-26.1 %0.06,806.534,899.8528.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)43,681.7828,201.0035.4 %5.07,978.607,522.405.7 %2.5
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 108,529.64105,000.003.3 %1.511,675.732,909.2575.1 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 966,245.6395,228.9090.1 %5.020,975.687,940.7562.1 %5.0
กองวินัย(วน.) 21,385.799,137.0057.3 %5.03,088.59509.6683.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,159.6722,134.00-9.8 %0.02,840.36315.0588.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 160,462.0847,088.0022.1 %5.011,288.3312,436.06-10.2 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,476,044.802,293,266.0034.0 %5.02,598.404,581.89-76.3 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 418,216.63408,222.002.4 %1.01,910.6412,189.64-538.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,512.15387.5874.4 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,211.9274.9 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,512.991,536.2176.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)15,082.894,412.0070.7 %5.01,044.361,668.13-59.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 40,991.4036,000.0012.2 %5.09,012.674,895.4045.7 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 62,021.67165,000.00-166.0 %0.07,565.736,382.6715.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 29,392.2817,000.0042.2 %5.04,560.962,010.4655.9 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,600.801,366.4662.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,038.0117,683.00-10.3 %0.03,283.402,730.8416.8 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0803.831,428.59-77.7 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,351.2230,901.00-9.0 %0.04,769.96662.3586.1 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 101,608.6791,000.0010.4 %5.013,858.955,157.3062.8 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,321.44824.4864.5 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,214.4829,347.0028.8 %5.04,533.64921.4479.7 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,283.62511.4260.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89552.5774.7 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,556.1514,673.0034.9 %5.03,381.553,283.402.9 %1.0
กองตำรวจสื่อสาร65,929.45150,146.63-127.7 %0.022,178.284,411.4280.1 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร46,445.5188,000.00-89.5 %0.08,537.181,228.6185.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.44,278.7439,488.0010.8 %5.010,965.821,075.3590.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,185.5031,575.20-30.6 %0.04,139.582,239.1345.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,578.1522,000.006.7 %3.02,660.624,227.33-58.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,904.525,208.4069.2 %5.01,654.512,968.21-79.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,831.5718,600.006.2 %3.01,444.034,077.87-182.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 522,148.499,203.4658.4 %5.03,369.001,545.8354.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,768.2413,909.6629.6 %5.02,565.062,267.1911.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร55,185.16168,000.00-204.4 %0.020,005.8073,830.00-269.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,770.4234,209.00-14.9 %0.05,818.425,558.304.5 %2.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,996.2419,409.00-2.2 %0.02,231.234,075.41-82.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,370.884,172.00-23.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.436,673.59-93.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 629,591.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,978.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,427.051,803.6392.3 %5.04,524.656,584.76-45.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 822,113.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,788.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,369.3539,287.00-61.2 %0.03,026.318,970.65-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ117,538.8091,854.6821.9 %5.048,095.87209,744.23-336.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)37,467.5642,902.00-14.5 %0.010,596.756,972.5034.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ75,746.7710,298.9086.4 %5.010,411.1010,612.81-1.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1104,115.4967,699.1035.0 %5.029,168.2716,849.5442.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,932.1312,611.0053.2 %5.07,410.396,208.3516.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,411.2057,081.00-133.8 %0.03,381.5511,059.05-227.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 11,685.660.00100.0 %5.01,890.491,519.9319.6 %5.0
กองบังคับการปราบปราม31,342.40200,863.00-540.9 %0.05,128.5015,616.30-204.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,473.8533,662.63-22.5 %0.06,835.493,444.5949.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,664.9426,907.00-9.1 %0.04,676.2610,686.27-128.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,050.3322,806.069.0 %4.55,405.076,337.56-17.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,456.4145,369.00-9.4 %0.020,731.331,770.4791.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 72,730.8934,378.8552.7 %5.012,679.417,918.9637.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,728.3817,471.2234.6 %5.04,855.393,022.8337.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี37,596.3216,985.0054.8 %5.02,450.15686.6972.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.59,472.3597,358.32-63.7 %0.02,693.7927,434.31-918.4 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ93,184.45142,782.94-53.2 %0.036,083.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6019,197.73-109.1 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.55,294.7257,779.00-4.5 %0.09,882.566,983.5729.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว26,090.4525,000.004.2 %2.05,937.9510,821.80-82.2 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,160.899,563.0027.3 %5.01,545.03642.5558.4 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,009.321,756.0412.6 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98897.1846.1 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.983,626.321.1 %0.5
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง70,535.3262,484.0011.4 %5.0663,281.941,585.2999.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58976.1941.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,300.773,000.049.1 %4.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.901,029.8639.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,611.1237.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.19,114.9923,896.00-25.0 %0.03,422.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,271.92582.8554.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.34,261.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,912.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,602.845,366.0079.8 %5.06,213.507,621.61-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 169,462.8457,828.0016.7 %5.02,375.283,479.20-46.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 248,667.5630,026.2738.3 %5.03,810.202,724.8528.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 335,118.6322,195.0036.8 %5.083,860.485,359.4093.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 433,798.3319,764.3341.5 %5.05,061.065,995.05-18.5 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.58,693.4029,404.0049.9 %5.05,967.8420,096.32-236.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.36,794.4417,083.0053.6 %5.06,951.3624,554.86-253.2 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,480.4522,791.2651.0 %5.011,433.3510,589.167.4 %3.5
โรงพยาบาลดารารัศมี41,492.1125,187.2539.3 %5.03,757.86178.2595.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,311.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.3787.0070.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,863.0681,869.00-105.4 %0.02,834.56749.7473.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1113,031.8939,280.0065.2 %5.044,922.39786.2498.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,747.1938,718.00-70.2 %0.090,904.65754.5099.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,378.4530,763.45-58.8 %0.031,247.422,743.8391.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 366,227.6627,828.0058.0 %5.030,063.07930.0096.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4169,991.9420,220.0088.1 %5.071,822.62531.4399.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,548.7212,942.0051.3 %5.08,847.241,093.5087.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 47,773.91199,968.00-318.6 %0.017,375.39139.3099.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,338.0512,293.50-18.9 %0.043,507.94717.1398.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,452.5027,260.28-40.1 %0.092,884.072,283.7797.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,229.8316,188.00-44.2 %0.06,437.83856.0486.7 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน51,865.6184,540.00-63.0 %0.02,684.421,095.6359.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,423.21613.0093.5 %5.0846.64291.2765.6 %5.0
รวม 8,486,641 6,815,894 19.69 % 1,831,732 768,387 58.05 %