สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน324,191.88291,000.0010.2 %5.06,783.562,096.4769.1 %5.0
รวม 324,192 291,000 10.24 % 6,784 2,096 69.09 %