กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว242,263.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,942.48989.9083.3 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,942 990 83.34 %