กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 181,699.59145,953.3119.7 %5.06,636.60334.8295.0 %5.0
รวม 181,700 145,953 19.67 % 6,637 335 94.95 %