กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 563,647.13473,465.0016.0 %5.012,333.396,273.0049.1 %5.0
รวม 563,647 473,465 16.00 % 12,333 6,273 49.14 %