กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง296,054.75379,068.00-28.0 %0.07,849.751,249.3084.1 %5.0
รวม 296,055 379,068 -28.04 % 7,850 1,249 84.08 %