กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน343,453.16280,263.4118.4 %5.08,171.801,238.1084.8 %5.0
รวม 343,453 280,263 18.40 % 8,172 1,238 84.85 %