กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,619.70ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)323,617.88303,179.006.3 %3.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)764,115.19536,260.5029.8 %5.022,285.5719,583.7012.1 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )378,783.81100,467.0073.5 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)154,347.66189,345.50-22.7 %0.07,224.425,541.3523.3 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)134,786.6752,762.0060.9 %5.05,642.321,693.8070.0 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,478.5324,505.0010.8 %5.01,541.82781.0049.3 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)124,576.12106,743.0014.3 %5.06,242.641,824.0570.8 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)575,866.13341,847.3440.6 %5.011,807.9127,128.95-129.8 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,883,766.30189,057.0090.0 %5.09,728.884,323.2055.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)140,608.4895,869.0031.8 %5.06,774.187,559.00-11.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)378,831.06343,802.009.2 %4.513,804.584,146.6070.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)165,751.27105,927.0036.1 %5.06,633.483,738.5043.6 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,261,728.601,103,369.5012.6 %5.028,601.4423,521.7517.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)141,944.16100,850.0029.0 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)322,259.88317,039.001.6 %0.55,706.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,903,562.601,437,883.3024.5 %5.037,450.1314,414.8061.5 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,969,418.503,100,754.3048.1 %5.0110,491.614,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)336,302.13179,115.9846.7 %5.013,433.986,648.8550.5 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)817,927.88544,544.0033.4 %5.014,269.667,937.9544.4 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39968,819.13834,319.0613.9 %5.016,915.102,635.5084.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)541,936.56807,172.38-48.9 %0.020,839.1825,120.00-20.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)924,350.13515,193.4444.3 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)120,034.6634,749.0071.1 %5.05,314.02142.5097.3 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)130,385.6216,550.0087.3 %5.05,267.12516.2590.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)93,398.9450,896.0045.5 %5.05,142.062,671.2048.1 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)964,758.19782,487.0018.9 %5.017,577.6515,074.4014.2 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)422,263.13235,543.0044.2 %5.07,251.016,051.5016.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,515,167.30977,820.5035.5 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.372,809.28316,960.8115.0 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,244,026.101,552,541.90-24.8 %0.07,569.397,660.05-1.2 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,207,274.60916,630.0624.1 %5.03,413.292,990.5012.4 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.118,114.8734,415.6570.9 %5.02,439.742,074.5015.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.100,907.3833,220.3467.1 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.43,488.5832,473.0025.3 %5.01,314.37332.5074.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)691,380.44466,871.1332.5 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,892,718.501,185,073.3037.4 %5.061,545.1515,340.4075.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)220,867.0935,360.3084.0 %5.03,856.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)912,134.00182,703.1480.0 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท225,333.22284,521.00-26.3 %0.07,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1778,697.06425,869.4145.3 %5.014,247.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.167,623.4286,100.0148.6 %5.03,451.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.34,222.5923,210.3032.2 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.183,345.9471,692.9960.9 %5.04,181.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1327,802.97165,647.4849.5 %5.08,757.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2501,679.53343,678.4131.5 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3963,175.75376,167.3860.9 %5.015,830.0419,133.60-20.9 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)82,229.2735,481.5156.9 %5.01,569.291,305.0016.8 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.58,192.7011,640.5680.0 %5.01,208.421,166.003.5 %1.5
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.46,657.935,234.5188.8 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,091,553.00875,007.0019.8 %5.015,955.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)207,250.8360,448.4870.8 %5.06,652.272,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11864,821.50189,759.0078.1 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)988,614.19247,297.8975.0 %5.018,830.3210,352.3045.0 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.631,012.19402,074.6936.3 %5.08,502.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.136,390.5363,583.0153.4 %5.02,820.330.00100.0 %5.0
พัน.สท.45,650.1224,496.7246.3 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)1,005,877.30371,435.0063.1 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)473,865.81124,514.0073.7 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31814,748.06521,358.0036.0 %5.013,324.161,489.9088.8 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)868,899.25466,823.2546.3 %5.015,648.978,276.2547.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36752,334.00730,502.002.9 %1.012,261.2814,645.55-19.4 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )463,498.41147,434.2368.2 %5.08,258.246,229.9524.6 %5.0
มทบ.11 และ นขต.531,096.56268,135.0049.5 %5.09,639.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)539,375.88222,486.8458.8 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15264,906.13113,795.8857.0 %5.04,468.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)389,993.9196,514.7075.3 %5.05,532.782,469.5555.4 %5.0
มทบ.221,044,675.20407,768.2561.0 %5.020,018.2310,665.0046.7 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)711,598.38144,020.7079.8 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)416,819.91128,445.5069.2 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )370,588.75124,881.0066.3 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)492,578.13180,732.1663.3 %5.09,554.053,641.2561.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)290,350.66123,480.6057.5 %5.05,323.833,245.4539.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)383,742.81160,881.6958.1 %5.07,149.062,171.8569.6 %5.0
มทบ.310686,280.8875,377.7989.0 %5.011,962.928,488.9529.0 %5.0
มทบ.32393,388.84192,468.0051.1 %5.06,979.938,391.90-20.2 %0.0
มทบ.34391,741.81137,714.0064.8 %5.08,129.09926.2588.6 %5.0
มทบ.35448,729.72316,043.7529.6 %5.08,407.276,825.8518.8 %5.0
มทบ.37335,063.75104,929.3068.7 %5.06,290.341,750.5572.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.300,086.7880,779.0073.1 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)143,378.7850,018.9265.1 %5.02,364.001,072.5054.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)295,879.31100,982.0065.9 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)367,518.09131,908.7864.1 %5.06,636.012,354.7064.5 %5.0
ร.31 รอ.1,005,518.70594,661.0040.9 %5.018,497.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)169,162.0043,705.0074.2 %5.08,326.301,212.3085.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)278,690.63139,339.0050.0 %5.04,874.457,914.05-62.4 %0.0
รพ.ของ ทภ.1297,450.09312,798.75-5.2 %0.0812.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.124,995.2476,223.0139.0 %5.0549.89273.0050.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,778.0636,932.7424.3 %5.02,575.29164.3593.6 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.98,787.14144,600.41-46.4 %0.02,273.533,866.00-70.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.56,286.6343,656.0022.4 %5.02,732.642,635.003.6 %1.5
รร.ส.สส.80,248.3875,609.005.8 %2.53,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,285,651.503,253,871.00-153.1 %0.06,337.919,548.75-50.7 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)515,117.97351,003.4431.9 %5.03,303.582,366.0028.4 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)114,842.5986,932.6324.3 %5.04,134.993,744.409.4 %4.5
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก87,149.99151,130.00-73.4 %0.02,366.78496.7579.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)242,855.31194,932.0019.7 %5.06,067.152,220.3063.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.159,301.4577,484.0051.4 %5.08,148.9057,900.72-610.5 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,054,184.80384,110.5663.6 %5.038,214.3011,444.7570.1 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)696,822.50367,552.5647.3 %5.026,304.7412,736.7051.6 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)86,989.4746,513.0046.5 %5.07,514.151,467.7580.5 %5.0
รวม 55,204,608 33,780,696 38.81 % 891,616 537,399 0.00 %