กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 145,755.84113,623.6022.0 %5.05,876.82871.8885.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่147,150.8091,560.0037.8 %5.05,700.131,123.6580.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน40,116.9227,939.0130.4 %5.02,573.73971.7762.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น140,563.1373,701.0047.6 %5.03,286.15362.7089.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี126,790.8426,543.0079.1 %5.01,904.45436.0577.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,276.8751,259.0047.8 %5.02,039.80255.2887.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี60,374.4334,608.0042.7 %5.02,178.69135.4293.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี746,160.88971,000.00-30.1 %0.04,471.072,066.5053.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่92,745.5674,000.0020.2 %5.04,133.761,138.0072.5 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี156,401.11190,240.00-21.6 %0.01,500.94699.9353.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี170,748.31227,339.00-33.1 %0.01,543.11755.5251.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี172,884.19407,860.00-135.9 %0.02,069.401,461.9529.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง150,085.39200,583.00-33.6 %0.02,612.26239.7490.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี160,366.9129,293.6181.7 %5.02,725.86575.2678.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี236,363.72241,933.00-2.4 %0.02,615.86644.8575.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี146,449.14306,540.00-109.3 %0.03,774.81378.5090.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,177,779.002,466,964.00-109.5 %0.08,926.93826.0090.7 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,376.8523,941.0040.7 %5.01,687.09116.7093.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน839,133.25820,000.002.3 %1.04,851.33958.8380.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์182,983.45307,730.00-68.2 %0.01,442.791,676.75-16.2 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,844.7718,045.0024.3 %5.01,338.10150.7788.7 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา300,620.25600,930.00-99.9 %0.01,914.17166.9091.3 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา75,097.6565,000.0013.4 %5.0425.50105.7075.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ376,908.91368,825.002.1 %1.04,227.68383.4590.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง93,981.06150,732.13-60.4 %0.0508.50342.0032.7 %5.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,212,988.80966,000.0020.4 %5.04,011.21303.8492.4 %5.0
รวม 7,114,948 8,856,189 -24.47 % 78,340 17,148 78.11 %