กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 608,469.88320,377.0047.3 %5.013,380.824,465.6666.6 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง11,387.8745,157.00-296.5 %0.02,956.43708.5976.0 %5.0
รวม 619,858 365,534 41.03 % 16,337 5,174 68.33 %