กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 174,705.73127,000.0027.3 %5.05,548.52653.1788.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์179,397.81110,578.1938.4 %5.03,581.61556.4884.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์67,922.7954,181.0020.2 %5.01,542.67666.5256.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์147,384.56121,097.0017.8 %5.03,944.91812.3579.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์157,382.3082,647.0047.5 %5.02,663.65534.9079.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์76,663.2763,020.0017.8 %5.02,973.46532.6982.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,431.8898,173.0035.6 %5.01,607.48344.3978.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์92,617.9670,093.0024.3 %5.02,361.85999.0257.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์228,519.83172,752.0024.4 %5.05,878.371,027.5582.5 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์101,078.6273,756.0027.0 %5.0586.75241.6458.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา650,362.00539,097.0017.1 %5.04,423.431,073.5975.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง285,793.31166,292.5941.8 %5.06,084.701,349.3977.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์290,736.4481,881.0071.8 %5.04,413.271,052.4576.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์211,762.30148,368.0029.9 %5.01,990.97981.2450.7 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา392,503.19364,462.007.1 %3.55,211.52884.4083.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์120,482.3369,524.0042.3 %5.04,893.76288.7494.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล165,294.3470,088.0057.6 %5.0488.89277.4043.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27,330.6019,767.0027.7 %5.01,997.93162.3391.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,090.3960.5594.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์19,447.3516,119.0017.1 %5.03,022.24159.1594.7 %5.0
รวม 3,541,817 2,448,896 30.86 % 64,306 12,658 80.32 %